Nid yw bwlio byth yn iawn. Nid ydym yn goddef ymddygiad annerbyniol, gan gynnwys bwlio.

Os ydych chi'n meddwl bod rhywun rydych chi'n ei adnabod yn cael ei fwlio, mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi eu helpu. 

Meddwl 
  • Ydyn nhw mewn perygl uniongyrchol? Os ydynt mewn perygl uniongyrchol neu wedi'u hanafu'n ddifrifol, gallwch ffonio 999 (neu 112 o ffôn symudol). 
  • Dod o hyd i le diogel. Os yw digwyddiad newydd ddigwydd ceisiwch ddod o hyd i rywle maen nhw'n teimlo'n ddiogel. 
  • Beth yw bwlio? Gallai fod yn ddefnyddiol meddwl am yr hyn a olygir gan fwlio a sut y disgrifir yr ymddygiadau hyn. 
Siarad 
  • Gall cymryd yr amser i siarad a gwrando ar rywun a siarad am yr hyn sydd wedi digwydd helpu. Gallai'r chwe chyngor gwrando gweithredol hyn eich helpu i'w cefnogi nhw. (Cyhoeddwyd ar Hydref 4, 2015. Yn seiliedig ar ganllawiau'r Samariaid ar gyfer gwrando gweithredol.) 
  • Rhowch opsiynau. Pan fyddant wedi gorffen siarad, gofynnwch iddynt a ydynt yn iawn i drafod rhai opsiynau posibl a'r camau nesaf.
  • Tîm Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) PDC. Mae Tîm EDI y Brifysgol yn hapus i siarad â chi am weithdrefnau'r Brifysgol, sut i wneud cwyn a pha gymorth sydd ar gael, yn gyfrinachol. Gall Tîm EDI siarad â rhywun sy'n profi rhywbeth, neu rywun sy'n cefnogi'r person hwnnw. Gellir cysylltu â’r Tîm EDI drwy e-bostio equality@southwales.ac.uk 
Adrodd
  • Adrodd a Chymorth. Gall myfyrwyr a staff roi gwybod am ddigwyddiad gan ddefnyddio system Adrodd a Chymorth y Brifysgol. Gallwch ddewis gwneud hyn yn ddienw neu gallwch roi gwybod gyda'ch manylion cyswllt a bydd aelod priodol o staff yn cysylltu â chi. Bydd yr aelod o staff yn gallu siarad am yr opsiynau a'r cymorth sydd ar gael, yn gyfrinachol. 
Cymorth 
Nôl

Mae dwy ffordd y gallwch ddweud wrthym beth ddigwyddodd