Gall fod yn drallodus iawn os ydych wedi cael eich cyhuddo o fwlio, aflonyddu neu gamymddwyn rhywiol. Mae'n bwysig bod yn ymwybodol na fydd y brifysgol yn gwneud rhagdybiaethau ac na fydd yn ystyried person 'ar fai' hyd nes yr ymchwilir i gyhuddiad. Bydd pawb sy'n ymwneud â chwyn yn cael eu trin yn deg ac yn cael cynnig cyngor a chymorth. 

Mae'n arfer da cymryd amser i fyfyrio ar ganfyddiad y person arall o'ch ymddygiad. Hyd yn oed os ydych yn teimlo i chi ymddwyn gyda bwriadau da, mae'n bosib bod eich geiriau neu weithredoedd wedi brifo neu dramgwyddo person arall, a gellir ystyried hyn fel cyfle i ddysgu, neu efallai am newid agwedd. 
  • Gwrandewch yn ofalus ar y gŵyn ac ar y pryderon a fynegwyd. 
  • Stopiwch ymddwyn yn y modd y nodwyd yn y gŵyn ar unwaith; os bernir eich bod wedi bwlio neu aflonyddu ar rywun ar ôl i'w wrthwynebiad i'ch ymddygiad gael ei wneud yn hysbys i chi, bydd hwn yn cael ei ystyried yn fater mwy difrifol. 
  • Mae’n debygol y bydd angen cyngor a chefnogaeth arnoch i ddeall y gŵyn: dewch o hyd i ffordd o drafod y mater gyda rhywun rydych yn ymddiried ynddo, fel rheolwr neu diwtor, neu rywun a nodwyd ganddynt neu Gwasanaethau Myfyrwyr neu AD i ddarparu cymorth priodol. 
  • Os ydych yn teimlo eich bod yn cael eich cyhuddo’n anghyfiawn, ystyriwch ofyn am gyfryngu gan AD neu’r Ardal Gyngor. Mae’n bosibl y bydd trafodaethau anffurfiol â chymorth sy’n cynnwys chi, y person sy’n honni cam-drin, a chyfryngwr hyfforddedig yn eich galluogi i drafod y materion a chanfod ffordd ymlaen. 
Beth sy'n digwydd pan fydd mater yn cael ei gyflwyno?

Pan gyflwynir adroddiad am fyfyriwr neu aelod o staff, mae gweithdrefnau i'w dilyn. Efallai y bydd y parti sy’n adrodd yn dymuno siarad â chynghorydd yr Ardal Gyngor neu AD i drafod eu hopsiynau ar gyfer datrysiad anffurfiol neu ffurfiol. 

Os eir ar drywydd datrysiad anffurfiol yna bydd rheolwr neu diwtor priodol yn cysylltu â'r sawl a gyflwynodd yr achos i geisio datrys y mater. 

Os aiff y mater yn ei flaen yn ffurfiol, ymchwilir i ymddygiad a adroddwyd gan fyfyriwr o dan y Weithdrefn Ymddygiad Myfyrwyr, a bydd ymddygiad aelod o staff a adroddwyd yn cael ei ymchwilio o dan y Weithdrefn Gwyno i Staff neu'r Weithdrefn Gwyno i Fyfyrwyr. 

Cael Cefnogaeth 

Fel myfyriwr gallwch hefyd estyn allan i’n Gwasanaeth Llesiant sy’n cynnig ystod o help a chefnogaeth. Gallwch fwcio apwyntiad  gyda’r Gwasanaeth Llesiant, gyda Chynghorydd Llesiant a all siarad â chi am y cymorth sydd ar gael.

Fel aelod o staff gallwch gael cymorth drwy'r Cynllun Cefnogi Staff, eich rheolwr neu AD drwy Bartner Busnes AD  hrbusinesspartner@southwales.ac.uk

Mae undebau llafur yn grwpiau trefniadol o weithwyr sy'n dod at ei gilydd i gefnogi ei gilydd yn y gweithle neu'r man astudio. Mae nifer o undebau llafur ym Mhrifysgol De Cymru. Ar gyfer staff mae UCU, Unsain a GMB ac i fyfyrwyr mae Undeb y Myfyrwyr.

Nôl

Mae dwy ffordd y gallwch ddweud wrthym beth ddigwyddodd